Wczytywanie
 

PRZEWODNIKI BRANŻOWE

 

Poniżej prezentujemy polskie i angielskie wersje kodeksów branżowych odnoszących się do trzech ważnych obszarów branży:

 

KODEKS DOBREJ PRAKTYKI DO PRODUKCJI BEZPIECZNEJ KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

Niniejszy Kodeks opracowany przez FEDIAF określa dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny procesów i produktów związanych z karmą dla zwierząt domowych. Niniejszy dokument ma być praktycznym i przydatnym narzędziem dla producentów karmy dla zwierząt domowych, aby pomóc im w opracowaniu solidnego systemu zarządzania bezpieczeństwem karm oraz w spełnieniu wymogów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny. Przewodnik nie zastępuje krajowych wymogów regulacyjnych i opiera się na pełnej odpowiedzialności własnej indywidualnego producenta karmy z uwzględnieniem następujących dokumentów referencyjnych i aktów prawnych:

  • Aktualne najlepsze praktyki w branży produkcji karmy dla zwierząt domowych,
  • Obowiązujące prawodawstwo europejskie, w tym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, określające wymogi w zakresie higieny pasz, wpływające na produkcję i jakość karmy dla zwierząt domowych,
  • Wymagania dla krytycznych punktów kontrolnych analizy zagrożeń (HACCP), o których mowa w CODEX Alimentarius, zalecanym międzynarodowym kodeksie postępowania, CAC/RCP 1-1969, Ed. 4-2003
  • Wymagania norm opracowane przez inne zainteresowane strony, np. powiązane sektory biznesowe, detalistów.
  • EN ISO 9001:2015 (E) and EN ISO 22000:2005 (E)

Kodeksy został pomyślnie opracowany zgodnie z unijnym podejściem współregulacji; europejskie prawodawstwo upoważnia reprezentatywne stowarzyszenie branżowe do wyjaśniania przepisów prawnych, podawania praktycznych przykładów i zapewniania osiągnięcia celów legislacyjnych. Takie kodeksy opracowywane przez przemysł są zatwierdzane przez UE i państwa członkowskie.

 
Pobierz PL Download EN
 

Kodeks dobrej praktyki znakowania karmy dla zwierząt domowych

Kodeks FEDIAF to praktyczny przewodnik dotyczący znakowania karm dla zwierząt domowych. Jest on systematycznie poddawany przeglądowi i obejmuje informacje na temat korzystania z produktu, kontroli, sprzedaży detalicznej i marketingu. Ma on na celu zapewnienie zharmonizowanego podejścia do znakowania karm w całej UE.

Kodeks powinien być wykorzystywany przez firmy i organy wraz z prawodawstwem UE, co daje gwarancję, że produkty wprowadzane na rynek są etykietowane zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Kodeks został opracowany zgodnie z unijnym podejściem współregulacji; europejskie prawodawstwo upoważnia reprezentatywne stowarzyszenie handlowe do wyjaśniania przepisów prawnych, dawania praktycznych przykładów i pomocy w osiągnięciu celów legislacyjnych. Takie przewodniki opracowywane przez przemysł są zatwierdzane przez UE i państwa członkowskie.

 
Pobierz PL Download EN
 

Wytyczne żywieniowe dotyczące pełnoporcjowych i uzupełniających karm dla kotów i psów

Wymagania żywieniowe psów i kotów różnią się znacznie od ludzkich. Również pomiędzy psami i kotami występują różnice – kot to nie „mały pies”. Od lat ‘80 FEDIAF – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Karmy dla Zwierząt Domowych pracuje nad ustalaniem poziomów substancji odżywczych, które pozwolą zaspokoić wymagania żywieniowe kotów i psów. Opracowane przez FEDIAF Wytyczne są wykorzystywane przez firmy produkujące karmy do opracowywania receptur produktów. Jest to kompleksowy przegląd danych NRC (National Research Counsil) i innych istniejących opracowań naukowych, które stanowią praktyczny przewodnik dla producentów. Wytyczne są ponownie przeglądane przez niezależnych dietetyków weterynaryjnych w całej Europie. W pracach nad najnowszą wersją Przewodnika Żywieniowego dla Psów i Kotów FEDIAF współpracowało z wybitnymi naukowcami akademickimi tworzącymi Naukową Radę Doradczą (Scientific Advisory Board). FEDIAF współpracuje również z wieloma innymi uznanymi autorytetami, takimi jak Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Żywności (AAFCO) oraz uznanymi na całym świecie dietetykami, lekarzami weterynarii, biochemikami i behawiorystami zwierząt, aby być na bieżąco z najnowszymi wymaganiami naukowymi i żywieniowymi zwierząt domowych.

 
Pobierz PL Download En
 

Stanowisko Doradczej Rady Naukowej FEDIAF Węglowodany

Dokument opracowany przez niezależnych ekspertów działających w ramach Naukowej Rady Doradczej FEDIAF, który przedstawia rolę węglowodanów w karmach dla zwierząt towarzyszących i pomaga obalić mity kwestionujące ich wartość w diecie. Bardziej szczegółowo omówiono w nim temat korzyści płynących z węglowodanów, różnych rodzajów włókna pokarmowego i głównych źródeł węglowodanów, takich jak zboża, owoce i warzywa.

 
Pobierz PL Download EN

NASZE DOŚWIADCZENIE

Podejmujemy szereg działań mających na celu rozwój branży żywienia zwierząt domowych w Polsce. Wśród naszych sukcesów wymienić można:


 

Stowarzyszenie POLKARMA
działa na rynku ponad 25 lat

 

Wykluczenie gotowej karmy dla zwierząt domowych poddanej obróbce termicznej 70°C przez 20 min z rosyjskiego embarga na produkty wieprzowe w związku z wystąpieniem ASF w 2014 roku

Przygotowanie polskiej wersji „Wytycznych Żywieniowych FEDIAF dotyczących pełnoporcjowych karm dla kotów i psów”

Zmiana świadectw zdrowia do Rosji w zakresie toksyny botulinowej (próbki nie są dłużej wymagane dla karm o wilgotności poniżej 14%)

Jako pierwsi w UE przekonaliśmy lokalne władze (GIW) do opublikowania tego dokumentu na swojej stronie

Prowadzimy program edukacyjny odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami „Dbajmy o zwierzęta”, którego celem jest kształtowanie u dzieci właściwych postaw wobec zwierząt

Zorganizowaliśmy seminarium nt. Kodeksu FEDIAF Dobrej Praktyki Znakowania Karmy dla Zwierząt Domowych we współpracy z Głównym Inspektoratem Weterynarii.

Przy naszej współpracy na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii zostały opublikowane „Wytyczne żywieniowe dotyczące pełnoporcjowych i uzupełniających karm dla kotów i psów” (05.06.2014)

Popieramy Polskich ekspertów wielu postulatów przemysłu na poziomie komitetu SCoPAFF (wytyczne w zakresie mykotoksyn, poparcie re-autoryzacji wielu dodatków, zgoda na okres przejściowy dla Ethoxyquin czy dodatków sierocych)

Braliśmy udział w procesie legislacyjnym Rozporządzenia 767/2009 na poziomie UE oraz Polski

Sekretarz Generalny POLKARMA Pan Maciej Przeździak został nominowany na członka Rady Dialogu Społecznego (24.05.2016)

Należymy do FEDIAF, GAPFA, Rady Dialogu Społecznego oraz Federacji Gospodarki Żywnościowej RP

Współpracujemy z uznanymi ekspertami do spraw żywienia zwierząt

PRAWO

 

Podobnie jak żywność dla ludzi, karma dla zwierząt domowych podlega ścisłej regulacji co gwarantuje najwyższe standardy higieny, bezpieczeństwa i jakości.

 

Od 1970 r. Wspólnota Europejska przyjęła szereg dyrektyw i rozporządzeń, które miały bezpośredni wpływ na wszystkie etapy produkcji i wprowadzanie do obrotu karmy dla zwierząt domowych. W Polsce proces regulowania przemysłu karm dla zwierząt domowych rozpoczął się po 1990 r. Po wstąpieniu przez Polskę do Wspólnoty w 2004 r. do przepisów krajowych inkorporowany został cały porządek europejskich przepisów w tym zakresie.

POLKARMA z zadowoleniem przyjmuje szczegółowe ramy prawne uwzględniające specyfikę branży i jej produktów. Dlatego właśnie nasze Stowarzyszenie ściśle współpracuje z krajowymi ekspertami reprezentującymi Polskę w UE w celu zapewnienia produkcji zdrowych, zrównoważonych i wysokiej jakości produktów.

Wymagania dotyczące prowadzenia zakładów produkujących karmę dla zwierząt domowych

Przepisy dotyczące etykietowania karmy dla zwierząt domowych

Ogólne reguły reklamowe

Surowce pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

Pobieranie próbek i metody analizy w celu kontroli surowców i gotowych produktów

Stosowanie dodatków zgodnie z użytecznością, skutecznością i bezpieczeństwem

Środki zdrowotne i sanitarne (w tym szczególne świadectwa zdrowia dotyczące handlu i przetwarzania produktów mięsnych)

Określone kontrole sanitarne i bezpieczeństwa, a także kontrole deklaracji dotyczących etykietowania

 

 

Główne przepisy UE w tym zakresie:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOŁĄCZ DO NAS

Obecnie POLKARMA jest głównym stowarzyszeniem producentów z branży gotowej karmy dla zwierząt domowych, które zrzesza reprezentantów wiodących firm pod względem skali produkcji pokrywającej ponad połowę rynku karm gotowych dla zwierząt domowych w Polsce.

Zobacz listę członków